címlap

Legfrissebb bejegyzések

Önkormányzati hírek

Önkormányzati hírek (62)

2014. október 06. hétfő 16:21

Bursa Hungarica pályázat 2015

 "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 
Tabdi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
 
 
és 
 
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
Tabdi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
 
 
A pályázat típusonként letölthetőek docx formátumban a cikk végén is.
 

 

2014. július 15. kedd 21:30

Óvodavezetői pályázat

50/2014.(VI. 30.) sz. határozat melléklete

Tabdi Községi Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 16. - 2019. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Óvodavetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírásalapján (Különösen: Az intézményben folyó pedagógiai-szakmai munka irányítása, tervezése szervezése. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. Az intézmény gazdálkodási rendjének betartása.)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, főiskolai szintű óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Angol középfokú C típusú nyelvvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • vezetési program,
 • Tabdi Napköziotthonos Óvodával közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2014. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/785/2014., valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Filus Jánosné, Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Tabdi Községi Önkormányzata hirdetőtábláján 2014. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.

Tájékoztató a „Nyári diákmunka elősegítése 2014." program indításáról

A Nemzetgazdasági Minisztérium a fővárosi/megyei kormányhivatalok munkaügyi központjai és a járási hivatalok járási munkaügyi kirendeltségei megvalósításával „A nyári diákmunka elősegítése 2014" elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít.

A program célja a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése.

A program célcsoportjába azok a 16-25 év közötti, nappali tagozaton, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok tartoznak, akik nem rendelkeznek sem vállalkozói, sem egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal.

A program keretein belül a foglalkoztatás történhet a települési önkormányzatoknál, illetve az önkormányzat fenntartásában álló, önkormányzati alapfeladat ellátását végző intézménynél. Legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatáshoz nyújtható támogatás, ami azonban nem lehet több mint a minimálbér - szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum - időarányos hányada.

A programhoz csatlakozás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal járási munkaügyi kirendeltségen közvetítést kérőként nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonásakor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a munkaviszony kezdete előtt a kirendeltségre befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a kirendeltség által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható.

Kiskőrös, 2014. június 19.

38/2014.(V.28.) sz. határozat melléklete

Tabdi Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

tanyagondnoki
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun Megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 7. (fenntartó székhelye), azonban a munkakör jellegéből adódóan a munkavégzés helye változó, tekintettel az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet értelmében Tabdi Községi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata szakmai programjában foglalt feladatok ellátására.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Tanyagondnoki feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános,
 • "B" kategóriás jogosítvány,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • tanyagondnoki képesítés megléte, vagy megszerzésének vállalása két éven belül.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

helyismeret, jó kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok másolata,
 • vezetői engedély másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A tanyagondnoki szolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés időpontjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/97-2/2014., valamint a beosztás megnevezését: tanyagondnok.
 • Személyesen: Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Bács-Kiskun megye, 6224 Tabdi, Kossuth Lajos u. 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló szervként Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője látja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Tabdi Községi Önkormányzata hirdetőtábláján 2014. május 30
 • www.tabdi.hu 2014. május 30

2014. május hónaptól a szelektív hulladékgyűjtési rend az alábbiak szerint módosul

 

2014. április 01. kedd 07:38

Ivóvíz ellátás hírdetmény

Értesítjük Tabdi lakosságát, hogy községünkben az egészséges ivóvízet 2014. március hónaptól az ivóvízminőség-javító program befejezéséig a Nem-B kft. (telephelyén: Tabdi, Rácz János dűlő 5.), valamint a Drink Európa Kft. (székhelyén: Tabdi, Erdőalja dűlő 1.) az alábbi időpontokban:
 
 • hétfőn 8 órától 12 óráig
 • szerdán 8 órától 12 óráig
 • pénteken 8 órától 12 óráig
 
térítésmentesen biztosítja. 
 
Szállítóedényről mindenkinek saját magának kell gondoskodnia. személyenként napi 5 liter ivóvíz vihető el.
 
Tabdi, 2014. március 4.
 
 
     Tabdi Község Polgármestere
 

Tabdira érkezik a Paksi Atomerőmű interaktív tájékoztató kamionja!

 
 
Hogyan működik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerőmű? Hogyan őrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink számára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval magasabb villanyszámlát fizetnünk?
 
Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kaphat, ha meglátogatja a Paksi Atomerőmű interaktív kiállítását. Az MVM Csoport, a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionjában személyesen is kipróbálhatja, hogyan nőne a villamos energia ára és a környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot előállító atomerőmű teljesítményét. Megtudhatja, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett működik a paksi erőmű, s tájékozódhat az olcsó és tiszta atomenergia hosszú távú alkalmazásával kapcsolatos tervekről.
 
Időpont: 2014. március 07. (Nyitva tartás: 8-12 óráig, és 13 órától 17 óráig)
Helyszín: Tabdi, Település központja
 
Szimulátorunkon Ön is irányíthatja az atomerőművet, láthatja, hogyan drágulna az áram és hogyan nőne Magyarország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne atomerőmű;
 
Megnézheti filmünket az atomerőmű működéséről és az atomenergiáról; Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes atomerőművével, a közel három évtizede biztonságosan működő Paksi Atomerőmű történetével és jövőjével, a magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élővilágéval; Tekerjen egy kört áramfejlesztő kerékpárunkkal, és megtudhatja, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermelje egy fél órás tévéműsor végignézéséhez szükséges energiát; Végül, de nem utolsósorban most minden kérdésére őszinte választ kaphat az atomerőmű szakembereitől.
 
Csoportos jelentkezés, érdeklődés:
- Papp Ildikó: +36 30 834-7468, 06-1-3292763,e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhizvatal kKözleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról.

A közlemény itt tölthető le.

2014. január 14. kedd 17:28

Pszichológia konzultáció

Kedves tabdi lakosok!

 
Ingyenes pszichológia konzultációra lesz lehetőség 2014. január 3-tól, péntek délutánonként a Művelődési Házban. Előzetes időpont egyeztetés, bejelentkezés a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen vagy a 06-30/328-9249-es telefonszámon lehetséges. 16 éven aluli gyermek esetén javasolt a szülővel való konzultáció is! 
 
Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy 12 éven aluli gyermekkel nem áll módomban foglalkozni, csak sürgős esetben vagy pedagógusi javaslat okán.
 
Az előjegyzés és a részvétel anonim módon történik.
 
Szedmák Franciska
pszichológus
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>
1. oldal / 7